27 grudnia 2019

Grupa Top Farms stawia na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rolnikami, bo to klucz do dobrej współpracy i zwiększenia konkurencyjności w polskim rolnictwie.

 

 

Top Farms Głubczyce, spółka Grupy Top Farms, jednego z największych producentów rolnych w Polsce, we wrześniu świętowała 20-lecie. Aby to uczcić, firma zorganizowała konferencję, na której dyskutowano o wyzwaniach stojących przed rolnictwem. Podpisano też list intencyjny, w którym Grupa Top Farms i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN powołali do życia Akademię Top Farms. To inicjatywa edukacyjna mająca na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających podnoszenie kwalifikacji w rolnictwie. Bo dzielenie się wiedzą jest kluczem do podniesienia konkurencyjności rolnictwa.

 

W symbiozie

Top Farms dzieli się jednak nie tylko wiedzą. W ramach tzw. modelu symbiotycznego udostępnia farmerom swoje zasoby, w tym know-how, ułatwia dostęp do nowo czesnych technologii produkcji rolnej i włącza rolników wraz z ich zasobami, np. parkiem maszynowym, w proces produkcji. – Duże przedsiębiorstwo rolne powinno funkcjonować w symbiozie ze swoim ekosystemem. W wymiarze społecznym oznacza to odpowiedzialność za pracowników i lokalną społeczność oraz wsparcie okolicznych instytucji. W wymiarze gospodarczym to kooperacja między wiodącym przedsiębiorstwem rolnym, takim jak Top Farms, i lokalnymi gospodarstwami rodzinnymi, które korzystając z dostępu do zasobów firmy, rynków zbytu i technologii, mogą odnosić sukces razem z gospodarstwem wiodącym – mówi Tomasz Zdziebkowski, prezes Grupy Top Farms.

Tomasz Zdziebkowski – Prezes Top Farms sp. z o.o. / Źródło: YouTube

Dobre sąsiedztwo

Równie ważnym jak dzielenie się wiedzą elementem modelu symbiotycznego jest biologizacja. Polega na stosowaniu i propagowaniu technik uprawy i użyźniania gleby, które pozwalają na ograniczenie ilości używanych nawozów sztucznych i środków chemicznych. Chroni to glebę, powietrze, faunę i florę. Firma uprawia corocznie ok. 2,5 tys. ha poplonów, które zwiększają zawartość próchnicy w glebie, dostarczając jej cennej materii organicznej. Chronią też wody gruntowe. Korzystając z nowoczesnych technologii, Top Farms stosuje w gospodarstwach zmienne nawożenie, bogaty płodozmian i odpowiedzialnie gospodaruje resztkami pożniwnymi. Pielęgnuje i nasadza pasy śródpolne będące siedliskami wielu gatunków zwierząt, w tym objętych ścisłą ochroną (np. błotniak łąkowy). W każdym aspekcie działalności Top Farms stara się minimalizować skutki działalności rolniczej i dbać o sąsiedztwo. Wspiera miejscowe organizacje, udostępnia swoje zasoby lokalnym instytucjom (np. Stowarzyszeniu rodziców dzieci niepełnosprawnych „Tacy sami”), dofinansowuje domy kultury, młodzieżowe kluby sportowe, parafie, szkoły, gminy oraz straż pożarną.

Pełna wersja artykułu w tygodniku „Wprost” Symbioza w rolnictwie