1 lutego 2021

Uprawa ziemniaka w Top Farms

W związku z rozwojem cywilizacji środowisko przyrodnicze ulega coraz większym wpływom ze strony człowieka. Gleba należy do tych zasobów przyrody, które łatwo ulegają degradacji, ale jednocześnie z uwagi na produkcję roślinną i zwierzęcą stanowi ona dla człowieka kluczową wartość.

W dobie dzisiejszych zmian klimatycznych i ich skutków, niezwykle ważnym, a wręcz koniecznym jest rozpowszechnianie idei rolnictwa, które ma na celu promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania.

Biologizacja osadzona na fundamentach rolnictwa regeneracyjnego, to racjonalne korzystanie z zasobów przyrody, umożliwiające ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie.

 

Problematyka biologizacji rolnictwa stanowi złożone zagadnienie, tak produkcyjne, ekonomiczne, a nade wszystko także i społeczne – choć ten wymiar w dalszym ciągu jeszcze w ludzkiej świadomości mas społecznych jest zauważany w zbyt małej skali. Ważnym jest prowadzenie działalności rolniczej w sposób odpowiedzialny społecznie.

Zbiornik retencyjny wybudowany przez Top Farms w Pierzchnie

Trendy związane z ochroną środowiska i poszanowaniem klimatu zmuszają rolnictwo do prowadzenia produkcji z zastosowaniem najnowszych technologii umożliwiających: stosowanie jak najmniejszej ilości chemicznych środków ochrony roślin, ograniczenie energochłonności produkcji oraz zachowanie transparentności prowadzonych działań.

Celem projektu Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa realizowanego w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 marca 2022 r. jest zbudowanie trwałego partnerstwa na rzecz podnoszenia poziomu świadomości poprzez poprawę kształcenia zawodowego osób zajmujących się rolnictwem w Europie oraz wypracowanie Katalogu dobrych praktyk w zakresie biologizacji rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą krajach – Polsce, Czechach i Słowacji, z wykorzystaniem zasobów podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą.

 

 

Do współpracy zaproszono ludzi świata nauki oraz praktyków z życia gospodarczego. Organizacjami partnerskimi w projekcie są: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Top Farms Sp. z o.o., Spearhead Slovakia, s.r.o. i Spearhead Czech s.r.o.  Taki skład podmiotów w projekcie umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów w projekcie oraz szerzenie tej idei i praktycznych rozwiązań wśród szerokiego grona potencjalnych odbiorców w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, w szczególności w zakresie unikatowej formy organizacyjnej w rozwiązywaniu istotnego problemu gospodarczo-społecznego, które umożliwia realizację idei biologizacji rolnictwa w szerokim zakresie.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne i finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+.