Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i cyfryzacja to filary naszej strategii, którą konsekwentnie realizujemy           już od ponad 25 lat.

Sukces ekonomiczny łączymy z działalnością w zakresie odpowiedzialności społecznej i dbałością o środowisko naturalne.

 

Społeczna odpowiedzialność

Głównym celem działalności społecznej Grupy Top Farms jest wsparcie lokalnych ośrodków, z których korzystają nasi pracownicy, ich dzieci i rodziny. Wychodzimy na przeciw wielu potrzebom i oczekiwaniom społecznym. Współuczestnicząc w życiu społecznym regionu wnosimy swój wkład w przedsięwzięcia o charakterze religijnym, kulturalno-oświatowym, rekreacyjno-sportowym, w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz o charakterze opiekuńczo-wychowawczym wspierając finansowo jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, parafie, stowarzyszenia, fundacje i osoby prywatne.

Dbamy także o edukację dzieci i młodzieży z zakresu rolnictwa. W 2015 r. w Bogdanowicach-Kolonii w woj. opolskim otworzyliśmy Centrum Doskonalenia Praktyki Rolniczej, w którym uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach podnoszą swoje kwalifikacje i w praktyce uczą się rolnictwa. Top Farms otwiera możliwość rozwoju w rolnictwie przed młodymi mieszkańcami wsi, zapobiegając ich odpływowi do miast. Uczniowie ponadpodstawowych szkół rolniczych i weterynaryjnych oraz studenci odbywają w naszych gospodarstwach cotygodniowe warsztaty oraz praktyki.  W ramach „Małej Akademii Top Farms” prowadzimy zajęcia dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z klas 1-3. W formie zabawy i prostych doświadczeń tłumaczymy dzieciom rolniczy świat, uczymy jak wybierać zdrową żywność i jak dbać o środowisko naturalne.

 

 

 

 

 

 

 

Kultywowanie tradycji

W Wielkopolsce gospodarujemy na gruntach należących niegdyś do hrabiego Dezyderego Chłapowskiego, który wprowadził nowoczesną na ówczesne czasy gospodarkę i szkolił w swoim majątku w Turwi licznych adeptów rolnictwa. Kultywujemy jego tradycję utrzymując i nasadzając nowe pasy zadrzewień śródpolnych, które zapobiegają erozji wodnej i wietrznej gleby.

W Turwi, nieprzerwanie od ponad 100 lat, działa jako jedyna w Polsce gorzelnia rolnicza. Jej historia sięgająca XVIII wieku jest związana z  rodem Chłapowskich. Czyni to Turew ośrodkiem o jednym z dłuższych rodowodów tradycji gorzelnictwa w Polsce i na świecie. W 2004 r powstało tam żywe Muzeum Gorzelnictwa, które zgromadziło cenne eksponaty dokumentujące rozwój gorzelnictwa. Goście z całego świata podziwiają zbiory, w których znaleźć można m.in. aerometr wyprodukowany w Rotterdamie w 1863 r., maszynę parową pochodzącą z 1906 r. oraz kocioł parowy z 1905 r.

Corocznie organizujemy dożynki, które są najważniejszym rolniczym świętem, okazją do spotkania w rodzinnym gronie oraz przyczyniają się do podtrzymywania obyczajów polskiej wsi. Bierzemy udział w wydarzeniach promujących kulturę wsi oraz dbamy o zabytki kultury sakralnej, wokół której często gromadzą się społeczności wiejskie.

 

Biologizacja Top Farms, czyli rolnictwo regeneracyjne

W naszych gospodarstwach już od kilku lat stosujemy zasady rolnictwa regeneracyjnego, które niwelują negatywne skutki uprawy intensywnej i wywierają pozytywny wpływ na ekosystem. Biologizacja Top Farms to zespół zabiegów, czynności i procesów mających na celu poprawę żyzności, czyli produktywności gleby. Opracowany przez specjalistów Top Farms Kodeks wartości biologizacyjnych 5C służy zwiększaniu zawartości materii organicznej w glebie, poprawie jej właściwości fizyko-chemicznych i pojemności wodnej, czyli zdolności retencyjnych gleby.

W Grupie Top Farms uprawiamy ponad 6 tys. ha roślin między- i poplonowych, będących cennym źródłem pożywienia dla okolicznych pszczół w okresach, gdy brak im pożywienia, pielęgnujemy i nasadzamy drzewa w granicach pól, będące siedliskiem wielu gatunków zwierząt, w tym objętego ochroną błotniaka łąkowego z rodziny jastrzębowatych. Stosujemy bogaty płodozmian, w którym ważną rolę pełnią rośliny strączkowe wiążące azot atmosferyczny, co pozwala ograniczyć nazwożenie mineralne. Jesteśmy największym producentem soi non-GMO w Polsce, propagując uprawę tej zapomnianej rośliny. Razem ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach od ponad dziesięciu lat organizujemy Dni Soi, w czasie których przekonujemy i tłumaczymy tajniki produkcji soi.

W myśl Strategii o Bioróżnorodności uprawiamy produkty specjalistyczne, takie jak bataty, konopie włókniste, len, rzodkiew oleistą, soję nonGMO oraz dawne gatunki zbóż, np. płaskurka, orkisz czy specjalistyczne odmiany pszenicy ciasteczkowej i durum oraz żyto hybrydowe nasienne.

Prowadzimy akcję promocyjną i edukacyjną kierowaną do rolników i wszystkich osób zainteresowanych tym tematem mającą przekonać do wdrożenia zasad biologizacji. Jesteśmy ambasadorem Fundacji Terra Nostra, która zajmuje się cetryfikacją gospodarstw pod katem Biologizacji rolnictwa. Celem Fundacji jest stworzenie trwałego systemu wytwarzania produktów żywnościowych z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych.

 

Redukcja śladu węglowego

Techniki biologizacyjne, w tym Kodeks 5C, pomagają w podnoszeniu żyzności gleb, ale i w redukcji śladu węglowego. Rolnictwo może odegrać bardzo dużą i pozytywną rolę w redukcji śladu węglowego. Gleba składa się w 50%z frakcji stałej, z czego 45 proc. to frakcja mineralna, a pozostałe 5 proc. to właśnie materia organiczna, czyli węgiel decydujący o jej urodzajności. Podniesienie zawartości materii organicznej zaledwie o 0,1% w warstwie gleby o głębokości 30 cm na jednym hektarze pozwala na związanie 2,5 t węgla, czyli aż 9 t dwutlenku węgla. Przyjmuje się, że emisja CO2 na jednego mieszkańca to ok. 5 t. A zatem tak niewielkie zwiększenie zawartości organicznej glebie pozwala na zdeponowanie w niej niemal dwukrotnej rocznej produkcji dwutlenku węgla przez dwie osoby.

 

Razem dla środowiska naturalnego i rozwoju rolnictwa

Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi takimi, jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk działając, Polską Akademią Nauk Zakładem Doświadczalnym w Kórniku, Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce. Organizujemy konferencje naukowe i imprezy branżowe z udziałem ekspertów rolnictwa, producentów rolnych i przetwórców spożywczych. Razem z lokalnymi ośrodkami, m.in. z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego czy Fundacją Zakłady Kórnickie podejmujemy działania na rzecz ochrony krajobrazu i środowiska naturalnego.

Zbiorniki retencyjne wybudowane przez nas w Wielkopolsce są nie tylko źródłem wody do nawadniania naszych plantacji, ale stanowią miejsce żerowania i lęgów dla ptactwa i wielu innych gatunków zwierząt oraz są miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców.

 

Innowacyjne technologie

W naszych gospodarstwach stosujemy systemy precyzyjnego rolnictwa, jazdę równoległą zmniejszyć koszty uprawy ziemi poprzez prowadzenie maszyny po zadanych ścieżkach eliminując zakładki i omijaki. Korzystamy z NDVI, czyli znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji pozwalającego na zmienny wysiew i nawożenie roślin, dostosowane dla stanu zasobności gleby. Współpracując z producentami urządzeń i maszyn testujemy nowoczesne technologie. m.in. bierzemy udział w badaniach nad oceną wilgotności gleby z użyciem dronów i satelitów, by jak najefektywniej dystrybuować wodę.

Wdrażając nowoczesne standardy rolnicze oparte o techniki biologizacyjne, dbamy o zdrową i wydajną glebę dla przyszłych pokoleń.